In de kijker: ons opvoedingsproject

Als school doen we elke dag opnieuw onze uiterste best om leerlingen, samen met ouders en, indien nodig, externe instanties (CLB, interne en externe aangepaste begeleiding,etc.) te begeleiden in hun opgroeien als jong-volwassenen. De snelheid waarin de maatschappij en de leefwereld van jongeren verandert ligt zeer hoog. Bijblijven en antwoorden bieden op vaak trendgebonden vragen zoals het gebruik van nieuwe sociale media, het omgaan met regels binnen verschillende samenlevingsvormen, de rol van de jongeren binnen allerlei structuren zoals het gezin, de school, de vriendengroep, etc. zien wij, naast de alledaagse lespraktijk, als een grote en belangrijke taak.

Regelmatig komen op radio en televisie reportages, interviews, onderzoeken, etc. voorbij waarin prangende vragen en opmerkelijke vaststellingen opduiken. Vaak worden opmerkingen als ‘jongeren worden meer en meer onhandelbaar’ en ‘het sociale leven van jongeren gaat er op achteruit’ niet geschuwd. Gelukkig horen we ook positieve berichten. De invloed van jonge mensen op het beleid van steden, gemeenten en andere instellingen zoals scholen is nog nooit zo groot geweest. De mondigheid en toegankelijkeheid van jongeren naar de maatschappij toe blijft groeien. En temidden van die tendens staat een moeilijke taak: opvoeden. Vaak wordt dezelfde conclusie getrokken: het opvoeden van kinderen en jongeren is een partnerschap. Een partnerschap tussen ouders, de sociale omgeving, de school en natuurlijk de jongere zelf.

Zo zien wij dat als school ook.

We zijn dan ook sinds dit schooljaar gestart met een nieuw opvoedingsproject. Het feit dat andere scholen reeds interesse getoond hebben in onze werkwijze sterkt ons in de idee dat we met ons systeem van remediëren, sanctioneren maar vooral ook positief benaderen een belangrijke hoeksteen van de samenleving helpen verstevigen: de opvoeding van jongeren.

Hoe wij het technisch gezien aanpakken is niet op één-twee-drie uitgelegd. De effecten die we willen bereiken (en die we, na een eerste evaluatie afgelopen maand, ook daadwerkelijk hebben vastgesteld) wel en houden volgende dingen in: we helpen onze leerlingen te begrijpen dat, net zoals in de maatschappij, regels en reglementen dienen nageleefd te worden. Ook al gaat het hier ‘maar’ om het schoolreglement, we zijn ervan overtuigd dat, door een zeer concrete invulling ervan, dit schoolreglement een kader biedt aan jongeren.

Een eenvoudig voorbeeld is dat we verwachten dat onze leerlingen tijdig aanwezig zijn om de lessen bij te wonen. Indien dit niet gebeurt, gaan we zeer snel remediëren via een informeel of formeel gesprek met de klastitularis of een andere vertrouwensleerkracht. In sommige gevallen betrekken we ook de ouders erbij als belangrijke partners binnen ons opvoedingsproject. Wanneer de leerling zijn gedrag niet wil aanpassen en externe problemen werden opgelost of uitgesloten, gaan we dan ook over tot sanctioneren. Door dit proces van kansen creëren en eventueel een sanctie, leert de leerling dat functioneren binnen de maatschappij een zekere verantwoordelijkheid vraagt. En dat gedrag ook consequenties inhoudt,positief of negatief. Die verantwoordelijkheid houdt ook voor ons als school een belangrijke taak in. We willen immers in de eerste plaats leerlingen motiveren. Dit doen we door goed onderwijs aan te bieden maar ook door speciale activiteiten te organiseren en de leerlingen te belonen voor een positieve houding.

Indien u meer informatie wenst over ons uniek opvoedingsproject (zowel de technische kant met het zogenaamde ‘codeblad’ en ‘trechtersysteem’ als de concrete uitwerking) verwelkomen we u graag op onze school. Vul in onderstaand formulier uw emailadres of telefoonnummer in en we maken zo snel mogelijk een afspraak. Want een persoonlijk gesprek is de beste manier om de draagkracht en het succes van onze werkwijze toe te lichten en u te overtuigen van het effect ervan. Immers, waarom zouden we als school iets waar we trots op zijn niet promoten naar de buitenwereld?

Ja, ik wens een afspraak te bekomen voor meer info i.v.m. de werkwijze van de school en het opvoedingsproject in het bijzonder: