logo

Focus op brede basiszorg

“Als je kijkt naar wat er is, zie je de talenten. Als je kijkt naar wat je mist, zie je de gebreken”

Alle leerlingen hebben recht op kwaliteitsvol, uitdagend en motiverend onderwijs. Als school zorgen we ervoor dat alle leerlingen zich kunnen ontplooien met aandacht voor mogelijkheden, talenten en specifieke onderwijsbehoeften. De brede basiszorg is van essentieel belang. Hoe beter de brede basiszorg uitgebouwd is, hoe meer kans dat in die brede basiszorg tegemoet wordt gekomen aan de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van alle leerlingen en dat de zorg van leerling niet moet worden verhoogd of uitgebreid. Hiervoor is de pedagogische-didactische aanpak van het schoolteam heel belangrijk (principes van een krachtige leeromgeving).
Bij een brede basiszorg staat de reguliere werking in de klas centraal. De leerkracht doet ertoe en zijn aanpak kan in vele gevallen het verschil maken. Wat in de klas gebeurt, is nauw verbonden met de visie van de school.

We laten onze leerlingen tot leren komen door het creëren van een krachtige leeromgeving:

  • Onze leerkrachten hebben aandacht voor de totale ontwikkeling van elke leerling door een systematische opvolging. Snelle signalering en tijdige ondersteuning voorkomen dat eventuele problemen zich opstapelen.
  • Op onze school heerst er een veilig pedagogisch klimaat met aandacht voor een positief zelfbeeld, welbevinden en betrokkenheid van de leerlingen.
  • Een gestructureerd klassenmanagement en een flexibele klassenorganisatie maken het mogelijk om effectief om te gaan met verschillen in onderwijsbehoeften tussen leerlingen.
  • We creëren een leeromgeving die elke leerling in zijn leerproces ondersteunt: zorgen voor een positief, veilig en rijk leerklimaat, betekenisvol leren, voortbouwen op de aanwezige kennis, in een zinvolle context werken, interactieve en coöperatieve werkvormen gebruiken, ruimte maken voor zelfsturing en reflectie…
  • De manier van instructie geven is een element in de preventieve zorg. Een voorbeeld hiervan is het systematisch inbouwen van pre-instructie en/of verlengde instructie voor sommige leerlingen door de leerkracht.
  • We stellen hoge verwachtingen ten aanzien van alle leerlingen. Daarnaast is het ook nodig om de verwachtingen af te stemmen op de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende leerlingen. De psychologische basisbehoeften autonomie, competentie en relationele verbondenheid zijn immers een krachtige drijfveer bij leren en ontwikkelen.