Onze visie

Onze visie op onderwijs

We maken deel uit van een campus!

Samen school maken: de kracht van degelijk onderwijs aanbieden als basis voor een straffe carrière als maatschappelijk geëngageerde jongere. We durven “creativiteit” en “studeren” in één zin gebruiken en bouwen als campus aan datgene wat écht nodig is: met kennis van zaken jonge mensen helpen opgroeien tot de volwassenen van morgen.

Dát doen we op het GO! Atheneum Bree. Omdat we geen eiland willen zijn dat van ver naar de omringende wereld kijkt maar een kleurrijke boog die bruggen slaat tussen alle leeftijden, overtuigingen, bruisende ideeën, kritische geesten en speelse klanken. Het basisonderwijs én het atheneum gaan er samen voor! De kleuterafdeling en volwassenenafdeling (het Centrum voor Talen en Techniek (CTT) Bree) sterken ons nog meer in de filosofie dat groeien in kennis en vaardigheden een levenslang proces mag/kan/moet zijn!

De visie van het atheneum

Een veilige haven maar ook een krachtige katalysator voor jongeren die met beide voeten in de maatschappij willen staan. Met de juiste “tools” zoals een goede studiehouding, een geprikkelde nieuwsgierigheid en een uitgebalanceerd pakket aan kennis en vaardigheden, sturen we onze jongeren de wereld in, klaargestoomd voor hun verdere carrière. Of dat nu in een studierichting of beroepsvoorbereiding is.

Onderschat de kracht van een kleine school zeker niet. Onze overtuiging is dat een familiale sfeer immers bijdraagt tot een open communicatie en gedifferentieerde aanpak, afgestemd op de individuele behoeften van elke leerling.

We nodigen elke leerling uit om mee te stappen in onze visie. We voorzien onderwijs met nieuwe technologieën en onbeperkte ICT mogelijkheden.

Het begin van succes: motivatie

Heel ons beleid is geënt op de zelfdeterminatietheorie (Maarten Vansteenkiste UGent). Deze theorie levert de drijfveren om het leren en de motivatie te verhogen.

Elk individu heeft intrinsiek de behoefte om bij te leren, om zichzelf te ontplooien. Bij sommigen lijkt deze behoefte echter (tijdelijk) afwezig. Dit is omdat één of meerdere van de psychologische basisbehoeften niet vervuld is: ze ervaren druk (controle), voelen zich niet competent en/of hebben geen warme relaties met hun omgeving. Deze basisbehoeften zijn aangeboren en universeel. De vervulling van deze basisbehoeften wordt gekoppeld aan positieve effecten zoals groei, het ervaren van plezier, persoonlijke ontwikkeling en welzijn.

Autonomie : Ieder individu ervaart de nood om zelf de controle uit te oefenen, eigen keuzes te maken en zelfredzaam te zijn.

Verbondenheid: Iedereen wil ergens bij horen, positieve relaties met anderen onderhouden en zich gesteund, gerespecteerd en waardevol voelen. Verbondenheid slaat op onderlinge betrokkenheid en de behoefte om samen ergens voor te gaan.

Competentie: Iedereen wil zich bekwaam voelen, heeft nood aan succeservaringen.

Gemotiveerde leerlingen spenderen meer tijd aan het leerproces en kunnen ook beter om met tegenslagen. Leerlingen worden gemotiveerd als ze hun leerproces zelf mee kunnen bepalen, als ze ondersteuning krijgen als dat nodig is, zonder betutteld te worden.

Op school is het belangrijk dat leerlingen een positief netwerk opbouwen met andere leerlingen en met de leerkracht. Daarom is een veilig klasklimaat met positieve interacties tussen de leerlingen erg belangrijk. De leerkracht zorgt voor positieve leerervaringen door te zorgen voor structuur, duidelijkheid, gepaste uitdagingen, haalbare tussendoelen en constructieve, positieve feedback.

Hoe gaan we leermotivatie van leerlingen verhogen? ( gebaseerd op 10 praktijkprincipes cfr. Maarten Van de Broek van Vonkenvisie )

  • Blijven werken aan een positieve relatie met de leerlingen.
  • Structuur bieden om de motivatie van de leerlingen optimaal kansen te geven.
  • Leerlingen helpen zich te verbinden met het belang van onderwerpen en taken.
  • Oprecht luisteren naar weerstand bij leerlingen en naar uitingen van negatieve gevoelens.
  • Autonomie-ondersteunend taalgebruik boven controlerend taalgebruik.
  • Het aanbieden van gepaste en haalbare uitdagingen.
  • Feedback geven die een verbinding maakt tussen wat leerlingen doen en het bereiken van het beoogde doel.

Motivatie heeft een invloed op de effectieve leertijd en op het doorzettingsvermogen van een leerling. Het maakt positieve energie vrij voor leeractiviteiten en zorgt ervoor dat leerlingen bereid zijn te leren. Deze energie is noodzakelijke brandstof voor duurzame leerprocessen.

Werken aan motivatie van leerlingen is een gezamenlijk opdracht, zowel van de leerkracht als van het gehele schoolteam.

De mate waarin de leerkracht erin slaagt om een optimale leermotivatie bij zijn leerlingen te creëren, wordt bepaald door de motivatie van de leerkracht zelf. Hier is een belangrijke taak voor de directie weggelegd. Leerkrachten moeten voldoende autonoom kunnen handelen vanuit hun eigen interesseveld en in verbondenheid met de collega’s en het schoolbeleid, zich bekwaam voelen als leerkracht en de kans krijgen om zijn competenties steeds te vergroten. Het is dus belangrijk dat de leerkracht goed voor zichzelf zorgt en voeling houdt met de eigen motivatie en bezieling. Een belangrijke basisvoorwaarde hierbij is een constructieve omgeving.